Keyvisual Contact

Điều khoản miễn trừ

Điều khoản miễn trừ

Chúng tôi đã biên soạn trang web của mình rất cẩn thận và nó liên tục được mở rộng và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vật chất hoặc phi vật chất có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này, ngoại trừ trường hợp thông tin không chính xác được công bố có chủ ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng. Theo những điều đã nói ở trên, việc sử dụng trang web có rủi ro cá nhân của chính người dùng.

Đối với người dùng trang web của Hoa Kỳ: Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép một số tuyên bố từ chối trách nhiệm về bảo hành, vì vậy một số loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong các khu vực pháp lý như vậy, chúng tôi từ chối bảo đảm trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép. LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các sản phẩm và mẫu Fresubin không có sẵn ở Hoa Kỳ.

Trang web này chứa thông tin chung dành cho khán giả quốc tế.

Thông tin kinh doanh và sản phẩm

Thông tin trên trang web này là không ràng buộc và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Nó không thể thay thế cho lời khuyên chuyên môn về tài chính, y tế hoặc chuyên gia khác. Người dùng không nên hành động theo thông tin này mà không tìm kiếm lời khuyên chuyên môn thích hợp trước. Hơn nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các văn bản của bên thứ ba được xuất bản trên trang web này. Các tác giả cá nhân chịu trách nhiệm về tác phẩm của họ. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Các bản phát hành trên trang web này có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có nhiều rủi ro và không chắc chắn. Các kết quả trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những kết quả được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai này do các yếu tố nhất định, ví dụ: những thay đổi trong kinh doanh, điều kiện kinh tế và cạnh tranh, cải cách quy định, kết quả thử nghiệm lâm sàng, biến động tỷ giá hối đoái, sự không chắc chắn trong quá trình kiện tụng hoặc điều tra và khả năng cung cấp tài chính. Fresenius Kabi Deutschland GmbH không chịu trách nhiệm cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai trong các bản phát hành này.

Quyền sử dụng

Fresenius Kabi Deutschland GmbH hoặc các chi nhánh của nó là chủ sở hữu của tất cả các quyền của chủ sở hữu đính kèm với trang web đã chuẩn bị. Tất cả các văn bản và hình ảnh minh họa đều có bản quyền. Bạn có thể ghi chú thông tin trong trang web của chúng tôi và tải chúng vào bộ nhớ chính của bạn. Trong chừng mực có thể tạo ra bản in, bản in này sẽ chỉ được phép cho các mục đích riêng tư của bạn; bất kỳ sao chép hoặc chuyển giao cho bên thứ ba sẽ bị loại trừ. Không được phép sử dụng thêm, đặc biệt cho mục đích thương mại. Không có quyền hoặc giấy phép dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, v.v. sẽ được cấp cho người dùng.

Không cam kết – Luật hiện hành

Nội dung của trang web của chúng tôi chỉ được sử dụng trong lãnh thổ của Liên minh Châu Âu. Có thể việc quảng cáo hoặc mua sắm các sản phẩm, dịch vụ và liệu pháp riêng lẻ được mô tả trên trang web này là không được phép theo các quy định pháp luật có hiệu lực ở từng quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu. Trang web sẽ không cấu thành sự quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và liệu pháp này cho các quốc gia này. Xin lưu ý rằng các sản phẩm hiển thị trên trang web này có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia do tình trạng đăng ký khác nhau. Các trang web của các công ty con tại địa phương của chúng tôi có thể bao gồm các quy định pháp luật khác nhau và việc bạn sử dụng các trang web đó sẽ phải tuân theo các quy định được cung cấp trong đó. Cộng hòa Liên bang Đức, ngoại trừ các quy định của luật tư quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế.

Các liên kết

Chúng tôi cũng cung cấp các liên kết đến các trang web của bên thứ ba ngoài thông tin của riêng chúng tôi. Nội dung và thiết kế của các trang web của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên các trang web của bên thứ ba là chính xác hoặc đúng. Các liên kết cũng không đại diện cho sự chứng thực, hỗ trợ hoặc xác nhận nội dung tại các trang được liên kết. Các tác giả cá nhân của các trang web được liên kết chịu trách nhiệm về thông tin, ý kiến và sự kiện được trình bày trên các trang web của họ. Điều này cũng đúng đối với các nhận xét trong sổ khách, biểu mẫu thảo luận và danh sách e-mail. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bảo mật kỹ thuật của cả các liên kết và trang đích. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra thông qua việc sử dụng thông tin có trên các siêu liên kết này hoặc việc sử dụng chính các siêu liên kết đó.

Thông tin liên lạc

© 2018
Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany

Phone: +49 6172 686 0
E-mail: enteral.nutrition@fresenius-kabi.com