Keyvisual Contact

Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Vi har sammanställt innehållet på denna webbplats noggrant, och det utökas och uppdateras kontinuerligt. Vi tar dock inget ansvar för innehållets riktighet eller fullständighet, och vi tar inget ansvar för direkta, indirekta, materiella eller immateriella skador som kan uppstå från användningen av informationen som tillhandahålls på denna webbplats, förutom när felaktig information publiceras avsiktligt eller med grov vårdslöshet. Med förbehåll för det föregående sker användningen av webbplatsen på användarens egen personliga risk.

För amerikanska webbplatsanvändare: Vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter vissa friskrivningar från garantier, så vissa av undantagen ovan kanske inte gäller dig. I sådana jurisdiktioner frånsäger vi oss garantier i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. VIKTIGT MEDDELANDE: Fresenius Kabis Fresubinprodukter är inte tillgängliga i USA.

Denna webbplats innehåller allmän information avsedd för en internationell publik.

Företagsinformation och produktinformation

Informationen och innehållet på denna webbplats är icke-bindande och endast avsedd för allmänna informationsändamål. Informationen och innehållet på debba webbplats ersätter inte professionell ekonomisk, medicinsk eller annan specialistrådgivning. Användare av denna webbplats bör inte agera på webbplatsens information utan att först söka lämplig professionell rådgivning. Vidare är Fresenius Kabi AB inte ansvariga för innehållet i tredje parts texter som publiceras på denna webbplats. De enskilda författarna ansvarar för sina verk. Fresenius Kabi ABi tar inget ansvar för skador som uppstår vid användningen av denna information.

Utgivningar på denna webbplats kan innehålla framtidsinriktade uttalanden som är föremål för olika risker och osäkerheter. Framtida resultat kan skilja sig väsentligt från de som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden på grund av vissa faktorer, t.ex. förändringar i affärsmässiga, ekonomiska och konkurrensmässiga förhållanden, regulatoriska reformer, resultat av kliniska prövningar, valutakursfluktuationer, osäkerhet i tvister eller utredningsförfaranden och tillgången på finansiering. Fresenius Kabi AB tar inte på sig något ansvar för att uppdatera de framåtblickande uttalandena i dessa utgåvor.

Användarrättigheter

Fresenius Kabi AB är ägare till alla ägarrättigheter som är knutna till denna webbplats. Alla texter och illustrationer omfattas av upphovsrätten. Du kan ta del av informationen på våra webbplatser och ladda den i ditt huvudminne. I den mån det skall vara möjligt att göra en utskrift, är den senare tillåten endast för dina egna privata ändamål; all reproduktion eller överföring till tredje part ska uteslutas. All vidare användning, särskilt för kommersiella ändamål, är inte tillåten. Inga rättigheter eller licenser av något slag med avseende på varumärken, upphovsrätter, patent etc. ska beviljas användaren.

Frigörelse – tillämplig lag

Innehållet på denna webbplats är endast avsett för användning inom Europeiska unionens territorium. Det är möjligt att marknadsföring av eller upphandling av enskilda produkter, tjänster och terapier som beskrivs på denna webbplats inte är tillåten enligt de lagliga regler som gäller i enskilda länder utanför EU. Webbplatsen ska inte utgöra en marknadsföring av dessa produkter, tjänster och terapier för dessa länder. Observera att produkterna som visas på denna webbsida kanske inte är tillgängliga i alla länder på grund av olika registreringsstatus. Våra lokala dotterbolags webbplatser kan innehålla olika rättsliga bestämmelser och din användning av sådana webbplatser ska omfattas av bestämmelserna däri. Alla rättsliga anspråk eller stämningar som kan uppstå i samband med denna webbplats eller dess användning är föremål för tolkningen av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland samt lagarna i Sverige, exklusive bestämmelserna i internationell privaträtt och FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor.

Hyperlänkar

Denna webbplats innehåller även länkar till tredje parts webbplatser, utöver vår egen information. Innehållet och designen på tredje parts webbplatser ligger utanför vår kontroll. Vi säkerställer inte att informationen på tredje parts webbplatser är korrekt eller korrekt. Länkarna representerar inte heller något stöd, stöd eller bekräftelse av innehållet på de länkade webbplatserna. De enskilda författarna till de länkade webbplatserna är ansvariga för informationen, åsikterna och fakta som presenteras på deras webbsidor. Detsamma gäller kommentarer i gästböcker, diskussionsformulär och e-postlistor. Vi är inte heller ansvariga för den tekniska säkerheten för både länkarna och målsidorna. Vi är därför inte ansvariga för eventuella skador som uppstår genom användning av vare sig informationen på dessa hyperlänkar eller användningen av hyperlänkarna i sig.

Kontakt och ytterligare information

© 2023

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7
751 74 Uppsala
Sverige 
Telefon vx: +46 18 64 40 00

E-post: kundservice@fresenius-kabi.com